Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nadleśnictwo Pniewy

ogłasza nabór na stanowisko STRAŻNIK LEŚNY

 

Organizator naboru:

Nadleśnictwo Pniewy ul. Wolności 4, 62-045 Pniewy.

e-mail: pniewy@poznan.lasy.gov.pl

Oferta Nadleśnictwa:

  1. Umowa o pracę na czas określony 1 roku z możliwością zawarcia na czas nieokreślony.
  2. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej ( Dz U. 2003.11.123)

Opis stanowiska oraz zakres zadań wykonywanych na stanowisku strażnika leśnego:

Zakres obowiązków i zadań dla stanowiska strażnika leśnego określa Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. (znak spr. GO-021-230/99) w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych.

Wymagania obligatoryjne:

  1. Wykształcenie średnie leśne  i 2 lata stażu pracy.
  2. Spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej o których mowa w art.45 ust.2 pkt.1-5 i pkt. 7-8 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2015.2100 z późniejszymi zmianami) udokumentowane odpowiednimi oświadczeniami w zakresie pkt. 1,2,3,8 oraz §3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w spr. stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Pniewy  lub przesłać pocztą w terminie do 21 kwietnia 2017 r. do godz.15.00, na adres: Nadleśnictwo Pniewy ul. Wolności 4, 62-045 Pniewy.

Szczegóły naboru określone są w załączniku poniżej